en-Společnost yourchance o.p.s. uspořádala ve spolupráci s Hotelem Duo dne 15. května 2023 Kulatý stůl na téma Zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin.

27/05/2023

Diskuse se zúčastnili koordinátoři projektů podporujících vstup mladých dospělých z dětských domovů a pěstounské péče do samostatného života, zástupci dětských domovů, zaměstnavatelů a vychovatelů. Účastníci sdíleli pozitivní i negativní zkušenosti z praxe a shodli se na důležitosti mentoringu a probíhajících podpůrných aktivit. Z pohledu diskutujících, jako zástupců různých organizací, jsou tato setkání velmi přínosná.

Gabriela Štiková, ředitelka projektu Začni správně, seznámila účastníky s dílčími výsledky výzkumu Persist, jehož je společnost yourchance o.p.s. aplikačním garantem a hlavním aktérem sběru dat v terénu. Výzkum si klade za cíl zmapovat faktory, které ovlivňují začlenění mladých dospělých z dětských domovů do společnosti a na trh práce. Z výsledků výzkumu kromě jiného vyplynulo, že průměrná délka setrvání v zaměstnání jsou dva roky a respondentům nejvíc záleží na platovém ohodnocení, náplni práce a vztazích na pracovišti. Méně častěji je zajímá možnost dalšího rozvoje. Nejčastější příčinou odchodu ze zaměstnání je lepší pracovní nabídka, neshody na pracovišti a nedodržení podmínek ze strany zaměstnavatele, případně neporozumění podmínek smlouvy respondentem. Několik dotazovaných také zmínilo diskriminaci kvůli romskému původu, vyrůstání v dětském domově nebo genderovou diskriminaci.

Podle všech účastníků má velký význam průběžná práce na rozvoji pracovních návyků mladých dospělých, jejich motivování, rozvoj sebevědomí a poradenství ohledně zaměstnání ještě v době pobytu v dětském domově. Důležitá je podpora profesních zájmů a možnost studia těch oborů, které samy děti preferují.

Výsledky výzkumu pro mě nejsou překvapivé. Obdivuji lidí, kteří pomáhají, je to potřeba. Jsem ráda, že něco takového u nás existuje, není to samozřejmost. Jako zaměstnavatel vnímáme negativně postoj některých škol, kdy mistři a instruktoři nemají díky vytíženosti šanci věnovat se všem svým studentům, kteří tak ztrácejí motivaci a nezískají zdravé pracovní návyky, což je o to složitější pro děti z nefunkčních rodin. My se snažíme zaměstnance maximálně podporovat, zejména na začátku pracovního vztahu, zjišťujeme, jak se cítí v kolektivu, aktivně je vybízíme, aby se podělili o své pozitivní i negativní zkušenosti, protože nechceme, aby po několika měsících bez zpětné vazby odešli.

Denisa Santos, personální ředitelka řetězce Jan Hotels

Určitou výhodou dětských domovů je, že mohou s dětmi pracovat i po dovršení jejich plnoletosti, pěstouni možnost vlivu a spolupráce většinou ztrácejí. Odrostlejší děti se špatně zapojují, všechno si berou osobně.

Alexandra Tichánková, organizace Maják, podpora a provázení rodin vykonávajících náhradní rodinnou péči

Děti často v životě nestojí o to, aby se vědělo, že jsou z dětského domova, nechtějí být terčem šikany. Je důležité vést je k tomu, aby se za to nestyděly, ten samý přístup by měli mít pedagogové i zaměstnavatelé.

Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů

Organizátorky akce děkují řetězci Jan Hotel za poskytnutí zázemí v Hotelu Duo.