en-Proběhla konference Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaná yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze

14/12/2021

Ve středu 24. listopadu se uskutečnil 4. ročník konference Osobní prosperita – Cesta udržitelného rozvoje společnosti. Letošní podtitul Vzdělávání jako zbraň, možnosti a cesty seberozvoje, formy vzdělávání využitelné v online době a zodpovědnost za svůj život byly ústředními tématy akce. Konferenci, která letos proběhla v online režimu, pořádala společnost yourchance o. p. s. ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR. Záštitu nad akcí převzala Informační kancelář OSN v ČR. Záznam akce je dostupný na YouTube yourchance TV.

Moderace konference se zhostily obě dámy yourchance – Jana Merunková a Gabriela Štiková. V úvodu představily novinky z obecně prospěšné společnosti yourchance a obou jejích projektů: Začni správně a Finanční gramotnost do škol. Věnovaly se výsledkům a dopadům působení yourchance po 11 letech a etapám, které musela společnost zvládnout a ujít. Hovořily dále o vizi yourchance 2030.

v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. Ve svém příspěvku zdůraznily potřebu celoživotního vzdělávání a vzdělané společnosti obecně. Předeslaly základní hodnoty yourchance, kterými jsou vzdělávání, inovace, leadership, kvalita a technologie. Klíčovou úlohou yourchance je být vzdělávací organizací, protože vzdělávání lidi zkompetentňuje. Jedním z cílů yourchance je dále snaha o eliminování nerovnosti ve společnosti. "Rozhodli jsme pokračovat zejména ve vzdělávání a mentoringu, s cílem rozvíjet kompetence mladých lidí k samostatnosti, nikoliv je díky poskytování sociálních služeb dlouhodobého charakteru dělat na sobě závislými. To se samozřejmě nevylučuje s poskytováním konzultací a přímé pomoci v oblasti práce, bydlení, hospodaření a seberozvoje obecně. Posílíme také roli a úlohu mentorů v programu, který již řadu let velmi efektivně funguje po celé České republice," dodává Gabriela Štiková. Vize yourchance 2030 je zejména orientována na ovlivňování integrační politiky mladých dospělých odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče, kde už teď je yourchance leaderem, a vzdělávání k osobní prosperitě, které zahrnuje jak zvyšování úrovně kvality na českých školách, tak šíření know-how a sdílení zkušeností v zahraničí.

Každá ze zakladatelek yourchance se ujala také dalšího příspěvku konference. Gabriela představila aplikovaný výzkum Persist, jehož realizátorem je Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Aplikačním garantem je yourchance o.p.s. Cílem výzkumu, který trvá do roku 2022, je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladých dospělých z dětských domovů do společnosti a jejich úspěšnou adaptaci na trh práce. První výstupy jsou již zřejmé a na konferenci byly prezentovány: Jaká je například role dětského domova při odchodu? 61,4 % respondentů uvedlo, že jim dětský domov pomohl připravit se na život po odchodu z něj. Nejčastější formou pomoci byla finanční a materiální pomoc, dále s hledáním ubytování, práce nebo poskytnutím právní rady v případě potřeby. 38,6 % uvedlo, že nedostali žádnou podporu a dětský domov jim nijak s přípravou na odchod nepomohl. Dotázaným nejčastěji chyběl dostatek finančních zdrojů a psychická podpora někoho, komu by mohli věřit. Z výstupů dále vyplynulo, že přes řadu organizací poskytujících finanční, psychologické, právní či pracovní poradenství a další služby mladým dospělým opouštějícím DD jsou tyto služby málo využívány a řada mladých dospělých neví o jejich existenci a nevěří v jejich účinnost.

O spolupráci s yourchance a projektu Emmaus na Ukrajině informovala ve svém příspěvku Natalia Ivashura. Jana Merunková zde působila v pozici lektorky a koordinátorky vzdělávacích aktivit na Ukrajině. Emmaus Charkov jsou menší organizace, která usiluje o zlepšení přístupu ke vzdělávání a na trh práce u mladých lidí s autismem. Kvůli existujícím zásadním překážkám a významné míře vyloučení těchto osob ze společnosti, se Emmaus potřebuje posunout, rozšířit svůj vliv a zajistit efektivní pomoc aktivním rodičům, kteří usilují o zachování práva svých handicapovaných dětí na vzdělání, na uplatnění se na pracovním trhu a ve společnosti vůbec. Komunikace mezi ukrajinskou vládou, samosprávou a neziskovým organizacemi potřebuje zásadní impuls, a proto se Emmaus rozhodl chopit se této iniciativy. Výsledkem spolupráce s yourchance bude kromě strategie, jak tento cíl realizovat, také e-kniha s doporučeními a shrnutími, jak a co dělat k otevření dialogu, která bude dostupná i dalším organizacím na Ukrajině.

V dalším příspěvku se Jana Merunková věnovala tomu, proč je třeba se celoživotně vzdělávat, jak tento seberozvoj souvisí s odpovědností a svobodou každého z nás, což jsou vlastně dvě strany jedné mince. "Přála bych si, aby se mnohem více otevíraly ve výuce příležitosti učit mladé lidi zážitkovými metodami. Vytrvalosti se člověk naučí kontinuální prací na určitém úkolu, odpovědnosti právě tím, že jsou zodpovědní za svá rozhodnutí a nesou jejich důsledky. Seberozvoj je hledání cesty k naplnění svého života a poslání každého z nás," vysvětluje spojitosti odpovědnosti, svobody a osobní prosperity Jana.

Kateřina Lichtenberková, expertka na oblast finanční gramotnosti a podnikavosti věnovala svůj příspěvek osobní prosperitě a podnikavosti každého z nás. Jde především o aktivní přístup k životu a našemu uplatnění se na trhu práce. Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Podnikavost však není to, co podnikání a nevede nutně k tomu být podnikatelem. Kateřina dále nabídla možnosti, jak ve škole či mimo školu podnikavost budovat. Lze to různými žákovskými projekty a aktivitami, jako například studentské firmy a žákovské minipodniky, realizace školních akcí a soutěže. Jednou z nich je např. online hra Rozpočti si to!, která kultivuje finanční gramotnost žáků a rozvíjí znalosti o domácím hospodaření. Aktuálně běží soutěž v kategorii pro 2. st ZŠ a SŠ. Vše o soutěži najdete na webu soutěže Rozpočti si to!

Odpolední část zahájila Michaela Trnková, vedoucí týmu mediálního vzdělávání společnosti Člověk v tísni. Její příspěvek byl o mediálním vzdělávání. Poobědové příspěvky byly v čistě dámském podání. Jedním z dotazů účastníků bylo, jak se zorientovat ve světě informací, vybrat si ty správné, umět je filtrovat a pracovat s nimi? Je důležité uvědomit si, že žijeme v době digitální revoluce a digitální technologie prostupují našimi životy a ovlivňují ho. Zejména děti tráví v kyberprostoru hodně času, a to i díky distanční výuce. Důležité je řešit, jak konkrétně. Ale to se týká i dospělých. Michaela předeslala jak pozitiva, tak rizika online světa, mezi která patří závislost, kyberšikana, dezinformace (fake news), ale také polarizace společnosti. Již od útlého věku je třeba s dětmi mluvit o tom, jak se v mediálním prostoru orientovat a chápat tyto jevy a jak v určitých situacích reagovat. "Děti a mladistvé lze naučit, jak samostatně vyhledávat informace, analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení, umět rozlišovat sdělení založená na faktech od těch lživých a manipulativních. Měli bychom jim ukázat potenciál moderních technologií, ale také rizika a vést jek obezřetnosti," dodává Michaela k tématu.

O cestách ve vzdělávání, které z pohledu většiny působí alternativně, přestože splňují veškeré nároky RVP a na některých školách již jsou standardem, hovořila Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR, o.p.s. a Jana Schierlová ze Základní školy kpt. Jaroše v Trutnově. V příspěvku představily koncept a fungování programu Začít spolu. Jeho ústřední myšlenkou je víra v to, že má učení dávat smysl a přinášet radost. Cílem programu je neztrácet vnitřní motivaci k učení, mít stále chuť poznávat a objevovat nové věci. Také ale rozvíjet u dětí kompetence, které jsou zásadní pro jejich budoucnost: řešení problémů, kritické myšlení, spolupráci a komunikaci. Nejde tedy o předávání hotových znalostí a hromadění informací. Učitel má být průvodcem. To nevylučuje jeho roli nositele nového učiva a informací, které je dětem třeba sdělit. Na principy, souvislosti a možnosti využití získaných informací však děti přicházejí pod jeho vedením samy. Proces učení je stejně důležitý, jako jeho výsledek. Ivana Pasáková k programu dále uvádí: "Principy, na kterých pracujeme jsou, domnívám se, ústřední i pro některé progresivní školy. Jde například o inkluzivní vzdělávání, škola je tu pro všechny děti, učíme se v souvislostech, rodiče jsou partnery, jsme orientováni na dítě a základní je jeho aktivní zapojení." Paní učitelka Schierlová dále demonstrovala typický den v programu Začít spolu a jeho praktické využití ve své škole.

U skutečnosti, že svoboda není samozřejmost se ve svém příspěvku zastavila Veronika Vidláková a Petr Bureš z CEDU – Centra pro demokratické myšlení. Hovořili o práci s pedagogy a dětmi v oblasti občanského vzdělávání. O tom, jak přijímat odpovědnost a vnímat své okolí a kvalitu vztahů s okolím. Cílem CEDU je stav, kdy může každý z nás ovlivňovat svou budoucnost a místo, kde žije. Podpora tak směřuje zejména dětem a učitelům při formování odvážných a současně odpovědných postojů, které přispívají k větší zralosti demokracie.

Konferenci uzavřela lektorka finanční gramotnosti Věra Kříčková vystoupením o potřebě být v této době finančně gramotný. Hovořila dále o tom, jak lze výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách uchopit. Důležité je položit základ zdravého přístupu k penězům a aby byl osobní, rodinný rozpočet tématem, kterému rozumíme, které nás baví a dále na něm pracujeme. Právě to je základem koncepce Finančně gramotné školy a následně práce s touto koncepcí na školách. Součástí jsou zážitkové projektové dny s žáky nebo jen s pedagogy, účast na konferencích, sdílení mezi dalšími školami apod. Více o koncepci a certifikaci Finančně gramotná škola najdete na webu projektu Finanční gramotnost do škol.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR. Děkujeme také dalším partnerům, a to České mincovně, Nadaci BLÍŽKSOBĚ, nadačnímu fondu Purple Foundation, Nadaci KB Jistota, společnosti Meatest a realitnímu brokerovi, investorovi a podnikateli Petru Vomastkovi. Velký dík patří také manželům Winklerovým a Michalovi Brožovi, vedoucímu iCentra OSN v Praze.