O nás

Vize yourchance

Yourchance je známou a renomovanou mezinárodní organizací, která se specializuje na vzdělávání a práci se sociálně znevýhodněnými skupinami. Naší značku oceňují nejen donátoři a média, ale také naše cílová skupina a široká i odborná veřejnost.

Naše práce je zaměřená na vytváření osobní prosperity pro členy našeho týmu a pro ty, kteří se zapojují do našich projektů. Osobní prosperitu chápeme jako pocit naplnění, finanční stability, schopnosti realizovat své sny a to vše v kontextu dlouhodobého zdraví a kvalitních mezilidských vztahů. Tuto filosofii a principy, které k ní vedou, se snažíme šířit mezi širokou veřejnost.

Yourchance a celý náš tým jsou založeny na pevných hodnotách, s nimiž se všichni naši členové plně ztotožňují a aktivně je uplatňují v praxi. Našimi základními hodnotami jsou svoboda, integrita, leadership, společenský vliv, vzdělání a osobní rozvoj.

Jsme hrdými členy prestižních podnikatelských a společenských klubů a odborných asociací, kde se aktivně účastníme veřejného a společenského života. V naší práci využíváme nejmodernější technologie a pomůcky. Mluvíme s vášní a přesvědčivostí, která odráží naše nadšení pro to, co děláme.

Hodnoty yourchance

Svoboda

Uznáváme nedotknutelnost svobody vyznání a politického přesvědčení. Každý má svobodu podnikat a vybudovat vlastní finanční nezávislost. Svoboda je základem všeho. Umožňuje nám dělat svá vlastní rozhodnutí. Její nedílnou součástí je plná odpovědnost za naše činy.

Integrita

Naše slova a myšlenky jsou stále v souladu. Nepodléháme okolnostem. Naší podstatou je loajalita, pravda a otevřenost.

Leadership

Jsme osobnosti hodné následování. Vytváříme prostor a příležitosti pro růst dalších leaderů.

Společenský dopad

Zařizujeme, aby se děly správné věci správným způsobem.  Své osobní jméno, firemní značku, své schopnosti a vztahy užíváme moudře, aby naše činy měly pozitivní společenský dopad.  Hlásíme se k udržitelným hodnotám Organizace spojených národů.

Vzdělávání a osobní rozvoj

Naše cesta k vysokým cílům je podložena formálním vzděláváním, praktickými zkušenostmi a neustálým rozvojem našich schopností. Čeština a angličtina jsou našimi jednacími jazyky. Tak jsme schopni zajistit vysokou kvalitu služeb, potřebnou odbornost a inovativnost.

Hlavními cíli, které se yourchance snaží naplnit prostřednictvím svých projektů a aktivit, jsou:

  • Aktivní prosazování nezbytných změn v českém vzdělávacím systému, aby byl co nejlépe připraven na budoucnost.
  • Zdokonalování schopností pedagogů ve vyučování finanční gramotnosti, s cílem vychovávat mladou generaci pevně držící se principů zdravého finančního rozhodování.
  • Rozvoj metodické podpory pro implementaci interaktivních a zážitkových výukových metod a podpora podnikavosti žáků na všech stupních školství.
  • Prosazování myšlenky povinné výuky základů podnikání na středních školách, aby byli studenti dobře připraveni na budoucí profesní život.
  • Aktivní usilování o potřebné změny v oblasti integrace mladých dospělých, kteří opouštějí instituce náhradní rodinné výchovy do širší společnosti.
  • Realizace programů přímé pomoci pro mladé lidi odcházející z dětských domovů a pěstounské péče, aby se lépe adaptovali na nový život.
  • Vytváření online prostor pro sdílení zkušeností, vzájemnou inspiraci a vzdělávání vychovatelů z dětských domovů.
  • Podpora ukrajinských uprchlíků při jejich adaptaci do české společnosti, aby se co nejrychleji a nejefektivněji začlenili do našeho prostředí.

Naše práce je založena na vášni a odhodlání dosahovat nejlepších výsledků. Přidejte se k nám a podpořte naši vizi lepší budoucnosti! 

Dává Vám naše práce smysl?